Diego, Lusitano stallion, photoshoot 'Don Quichote'